A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos kérdések

Milyen jogviszonyba kerül az, aki nevelőszülővé válik? Vállalhat e a hivatása mellett más munkát is? Jár e neki szabadság? Kérdéseire választ kaphat, ha figyelmesen elolvassa az alábbiakat:

Mi a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony?

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyrészről a működtető, másrészről a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő között az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának biztosítása céljából, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti írásbeli keret-megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony.

Mikortól jön létre a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony?

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony az írásbeli keret-megállapodás alapján attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg.

Mikor szűnik meg a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony?

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnik a nevelőszülő halálával, a működtető jogutód nélküli megszűnésével, határozott idő lejártával, vagy ha a nevelőszülő gondozásából valamennyi gyermek, fiatal felnőtt kikerült és a gyámhatóság az ezt követő három hónapon belül újabb gyermeket, fiatal felnőttet nem helyezett el a gondozásában.
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszüntethető a működtető és a nevelőszülő közös megegyezésével, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással. A nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt hatvannapos felmondási idővel indokolás nélkül írásban felmondhatja. A működtető a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt hatvannapos felmondási idővel, írásban, indokolással felmondhatja.
A működtető azonnali hatállyal felmondja a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, ha a nevelőszülő külföldön létesít szokásos tartózkodási helyet, a nevelőszülőt a bíróság jogerős ítélettel cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte vagy számára a gyámhatóság támogatót rendelt ki, a nevelőszülővel vagy a vele egy háztartásban élő más személlyel szemben a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállásáról szerez tudomást, a bíróság a nevelőszülő szülői felügyeleti jogát jogerős ítéletével megszüntette, vagy ha a nevelőszülő veszélyezteti a nála nevelkedő gyermeket. Azonnali hatállyal csak a működtetőnek áll jogában felmondani a foglalkoztatási jogviszonyt.

Van-e a nevelőszülőnek szabadsága, ha van mennyi?

A nevelőszülőnek jár szabadság, így az egy gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben egy munkanap, a kettő vagy három gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben két munkanap, a négy vagy több gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben három munkanap szabadság illeti meg.

Segíti, illetve helyettesíti-e valaki a nevelőszülőt?

A működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia a nevelőszülő segítéséről, ha a nevelőszülő egyidejűleg legalább öt gyermek teljes körű ellátását biztosítja,a speciális nevelőszülő segítéséről a nála elhelyezett gyermekek számától függetlenül, a különleges nevelőszülő segítéséről, ha a különleges nevelőszülő egyidejűleg legalább három különleges ellátási szükségletű vagy kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, gyermekszámtól függetlenül nevelőszülő segítéséről a nevelőszülő szabadsága, betegsége, képzése, továbbképzése vagy egyéb akadályoztatása esetén.

Ki lehet a nevelőszülő segítője, helyettesítője?

A gyermekgondozó személyére a nevelőszülő tesz javaslatot. Gyermekgondozó elsősorban a nevelőszülő hozzátartozója lehet, de a nevelőszülő egyetértésével más nevelőszülőt is meg lehet bízni a gyermekgondozói feladatokkal.

Folytathat-e a foglakoztatási jogviszony mellett más keresőtevékenységet a nevelőszülő?

A nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett – a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint – időkorlátozás nélkül folytathat más keresőtevékenységet, feltéve, hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti.